Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kim jesteśmy? „MED – ORZEŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kotuchy 40, 41-946 Piekary Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000121503, NIP 6262542811, kapitał zakładowy 162.000,00 zł (dalej Administrator).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Romana Laszczyk, z którym możliwy jest kontakt telefoniczny na numer (+48) 793909672, poprzez e-mail iod@topsupport.pl lub przesyłając koresondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.

Jak się z nami kontaktować? Możesz się z Nami skontaktować za pomocą adresu mailowego:
med.orzel.bytom@poczta.fm

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są
podstawy prawne ich przetwarzania?
Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

 • Kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z zapytaniem, w tym w sprawie umówienia wizyty lekarskiej, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów
  wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
  (“RODO”))
Czy przekazanie danych jest dobrowolne? Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i danych o stanie zdrowia, z wyjątkiem jednak pozostałych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej jest to niezbędne.
Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz
się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Komu możemy udostępnić Twoje dane? Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na Nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i
innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych do celów
kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W każdym czasie możesz sprzeciwić się
kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.
Jakie są Twoje uprawnienia? Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
 • prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej
się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek
momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.